Uncategorised

Szanowni Państwo,

31 grudnia 2017 roku upłynie 20-letni okres, po którym – zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 1995 roku „..o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych”  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 763) – kredytobiorcy, prawidłowo spłacający swoje zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych, o których mowa w tej ustawie, nabędą uprawnienia do umorzenia w ciężar budżetu państwa pozostałego zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek od kredytu oraz z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytu.

Warunkiem przedmiotowego umorzenia na koniec 2017 roku lub w latach kolejnych jest dokonywanie przez kredytobiorcę – od dnia 1 stycznia 1998 r. lub od każdego kwartału następującego po I kwartale 1998 r., lecz nie później niż od dnia 1 stycznia 2006 r. – systematycznej i terminowej spłaty kredytu, w wysokości wynikającej z art. 7 ustawy, przez okres 20 lat, przy czym warunek ten uważa się za spełniony także wtedy, gdy w tym okresie opóźnienie w spłacie kredytu dotyczyć będzie nie więcej niż 4 kwartałów.

W związku z powyższym, w przypadku kredytobiorców, którzy od dnia 1 stycznia 1998 r. rozpoczęli systematyczną i terminową spłatę kredytu w wysokości wynikającej z art. 7 powołanej ustawy, możliwość realizacji przez nich uprawnień do umorzenia pozostałego do spłaty zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupu odsetek powstanie od dnia 1 stycznia 2018 roku. Natomiast w przypadku kredytobiorców, którzy systematyczną i terminową spłatę kredytu rozpoczęli po I kwartale 1998 r. , możliwość realizacji przez nich uprawnień do powyższych umorzeń powstanie w terminie odpowiednio późniejszym, tj. po 20 latach tej spłaty, jednak nie później niż do dnia 1 stycznia 2026 roku.

Podmiotem uprawnionym do złożenia w Banku wniosku o realizację przedmiotowego umorzenia – w odniesieniu do lokali, dla których zostanie ustalone i udokumentowane spełnienie ustawowych kryteriów skorzystania z tego umorzenia- będzie spółdzielnia mieszkaniowa.

Z uwagi na fakt, że możliwość skorzystania z umorzeń przewidzianych w art.. 10a  ust. 1 powołanej ustawy wiąże się z koniecznością weryfikacji systematyczności, terminowości i prawidłowej wysokości spłat kredytu przez okres 20 lat, przygotowanie się do wykonywania tych czynności wymaga od spółdzielni mieszkaniowej znacznego nakładu czasu i pracy.

Bank PKO BP SA, który nas obsługuje w zakresie kredytów mieszkaniowych,  dostrzega wagę tej operacji i dużą  jego pracochłonność, wynikającą z konieczności analizy dokumentacji historycznej, rozpoczął już prace zmierzające do przygotowania się do wykonywania zadań, wynikających z powołanej ustawy i wydanych do niej przepisów wykonawczych.

Dlatego też, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” podjęła już prace przygotowawcze, które dzięki rozłożeniu ich w czasie, pozwolą prawidłowo dokonać weryfikacji rozliczeń dla poszczególnych lokali, ustalając dla każdego z nich, w oparciu o wiarygodną dokumentację, okres nabycia uprawnień do skorzystania z umorzenia wynikającego z art. 10a powołanej ustawy.

Podczas dwudniowego X Walnego Zgromadzenia Członków SM “Perspektywa” odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium nowemu zarządowi Spółdzielni. Prezes Zarządu Leszek A. Konopka, Zastępca Prezesa Zarządu Robert Chaberek oraz Członek Zarządu Milena Skrzecz otrzymali absolutorium uzyskując w głosowaniu po 103 na 107 głosów każdy.

Członkowie podczas walnego zgromadzenia głosowali również nad absolutorium za działalność poprzedniego zarządu tj. Prezesa Zbigniewa Lipskiego oraz członkini poprzedniego zarządu Anny Choińskiej, osoby te nie uzyskał absolutorium głosami odpowiednio 2 na 107 oraz 0 na 107.

Rada Nadzorcza w dniu 29 września 2016 r. podjęła decyzję o powołaniu nowego Zarządu w składzie: Leszek A. Konopka – Prezes Zarządu, Robert Chaberek – Zastępca Prezesa Zarządu – dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Milena Skrzecz – Członek Zarządu. Tym samym zarzucając poprzedniemu zarządowi brak konstruktywnej i efektywnej współpracy z Radą Nadzorczą, co skutkowało utratą zaufania do Prezesa Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży. Nieprzyjmowaniem do wiadomości informacji dotyczących wykazanych licznych nieprawidłowości w Spółdzielni i nierespektowanie w tym zakresie zaleceń demokratycznie wybranej Rady Nadzorczej SM „Perspektywa” w Łomży. Nepotyzm przejawiający się faworyzowaniem członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży oraz brak transparentności i jawności w wielu aspektach działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”.

W 2017 roku kontynuowane będą prace termomodernizacyjne na budynkach zrealizowanych w technologii OWT-67 w latach 1983-1992. Kolejność termomodernizacji została ustalona przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą według terminów oddania budynków do użytku. Zakres termomodernizacji obejmuje: docieplenie i wzmocnienie ścian zewnętrznych budynków, nadanie kolorystyki elewacji, remont posadzek polegający na skuciu starej, położenie izolacji poziomej, wylanie nowej posadzki i ułożenie gresu oraz wymianę balustrad balkonowych. W 2017 roku termomodernizację przewidziano na 7 budynkach: Księżnej Anny 1, 3, 5, 7, 9, 14, 16. Kontynuowanie będą działania remontowo-modernizacyjne poprawiające stan techniczny i estetyczny zasobów mieszkaniowych zgodnie z planem remontów na 2017r. zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

Kontynuowana będzie realizacja inwestycji mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną.
a) budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z windami – Szmaragdowa 8. Termin zakończenia- grudzień 2017;
b) w maju 2017r. przewidziano rozpoczęcie realizacji następnego budynku wielorodzinnego przy ul. Szmaragdowej 10;
c) w związku z dużym zainteresowaniem nabyciem mieszkań w naszych zasobach, Zarząd Spółdzielni podjął działania w celu pozyskania terenów pod budowę budynków mieszkalnych:
–  w pierwszej kolejności pod inwestycje zostanie przeznaczony teren po parkingu strzeżonym przy ul. Księcia Janusza, w miesiącu kwietniu 2017r. Zarząd Spółdzielni wystąpił do Urzędu Miejskiego o warunki zabudowy;
– w celu pozyskania dodatkowych terenów przeznaczonych na budowę budynków prowadzone są rozmowy z właścicielami działek położonych w sąsiedztwie terenów należących do Spółdzielni.  

Zarząd chce również pozyskać dodatkowe środki finansowe z Programów Unijnych celem wsparcia funduszu remontowego (np. białe certyfikaty).

Search