Uncategorised

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży, stosownie do § 70c I. ust. 1 Statutu Spółdzielni informuje, że X Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kazańskiej 1:

07 czerwca 2017r. o godz. 17.00 z ul.: Ks. Anny, Ks. Janusza, Mazowiecka, Kasztelańska + członkowie oczekujący

08 czerwca 2017r. o godz. 17.00 z ul.: Rycerska, Kazańska, Por. Łagody, Sybiraków, Zawadzka, Szmaragdowa  + członkowie oczekujący

 

Porządek obrad X Walnego Zgromadzenia Członków 

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego i Sekretarz.

3. Zapoznanie z regulaminem obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji :

- mandatowo – skrutacyjnej,

- wniosków.

6. Sprawozdanie komisji:

a) mandatowo-skrutacyjnej z ukonstytuowania się i prawomocności zebrania,

b) wniosków z ukonstytuowania się.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z IX Walnego Zgromadzenia Członków.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej lustracji częściowej obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży za okres od 01.01.2015 do 31.12.2016r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za rok 2016.

13. Przedstawienie informacji Zarządu z przeprowadzonych kontroli w roku 2016.

14. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał i wniosków z IX Walnego Zgromadzenia Członków.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru delegata Spółdzielni na Zjazd Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku.

16. Uchwalenie kierunków działalności SM „Perspektywa” na rok 2017 i lata następne.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

Ponadto informujemy, że członkowie mogą zapoznać się ze sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad X Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa” w Łomży w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kazańskiej 1 (pokój nr 19) od dnia 24.05.2017r. w godzinach: poniedziałek - piątek 10.00-14.00.

Zarząd SM „Perspektywa”

w Łomży

UWAGA!

Do udziału w X Walnym Zgromadzeniu Członków uprawnieni są wyłącznie członkowie SM „Perspektywa” w Łomży (§ 68a ust. 3 Statutu SM „Perspektywa”).

 

Search