Uncategorised

KREDYTY MIESZKANIOWE "STAREGO PORTFELA"

Szanowni Państwo,

31 grudnia 2017 roku upłynie 20-letni okres, po którym – zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 1995 roku „..o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych”  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 763) – kredytobiorcy, prawidłowo spłacający swoje zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych, o których mowa w tej ustawie, nabędą uprawnienia do umorzenia w ciężar budżetu państwa pozostałego zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek od kredytu oraz z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytu.

Warunkiem przedmiotowego umorzenia na koniec 2017 roku lub w latach kolejnych jest dokonywanie przez kredytobiorcę – od dnia 1 stycznia 1998 r. lub od każdego kwartału następującego po I kwartale 1998 r., lecz nie później niż od dnia 1 stycznia 2006 r. – systematycznej i terminowej spłaty kredytu, w wysokości wynikającej z art. 7 ustawy, przez okres 20 lat, przy czym warunek ten uważa się za spełniony także wtedy, gdy w tym okresie opóźnienie w spłacie kredytu dotyczyć będzie nie więcej niż 4 kwartałów.

W związku z powyższym, w przypadku kredytobiorców, którzy od dnia 1 stycznia 1998 r. rozpoczęli systematyczną i terminową spłatę kredytu w wysokości wynikającej z art. 7 powołanej ustawy, możliwość realizacji przez nich uprawnień do umorzenia pozostałego do spłaty zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupu odsetek powstanie od dnia 1 stycznia 2018 roku. Natomiast w przypadku kredytobiorców, którzy systematyczną i terminową spłatę kredytu rozpoczęli po I kwartale 1998 r. , możliwość realizacji przez nich uprawnień do powyższych umorzeń powstanie w terminie odpowiednio późniejszym, tj. po 20 latach tej spłaty, jednak nie później niż do dnia 1 stycznia 2026 roku.

Podmiotem uprawnionym do złożenia w Banku wniosku o realizację przedmiotowego umorzenia – w odniesieniu do lokali, dla których zostanie ustalone i udokumentowane spełnienie ustawowych kryteriów skorzystania z tego umorzenia- będzie spółdzielnia mieszkaniowa.

Z uwagi na fakt, że możliwość skorzystania z umorzeń przewidzianych w art.. 10a  ust. 1 powołanej ustawy wiąże się z koniecznością weryfikacji systematyczności, terminowości i prawidłowej wysokości spłat kredytu przez okres 20 lat, przygotowanie się do wykonywania tych czynności wymaga od spółdzielni mieszkaniowej znacznego nakładu czasu i pracy.

Bank PKO BP SA, który nas obsługuje w zakresie kredytów mieszkaniowych,  dostrzega wagę tej operacji i dużą  jego pracochłonność, wynikającą z konieczności analizy dokumentacji historycznej, rozpoczął już prace zmierzające do przygotowania się do wykonywania zadań, wynikających z powołanej ustawy i wydanych do niej przepisów wykonawczych.

Dlatego też, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” podjęła już prace przygotowawcze, które dzięki rozłożeniu ich w czasie, pozwolą prawidłowo dokonać weryfikacji rozliczeń dla poszczególnych lokali, ustalając dla każdego z nich, w oparciu o wiarygodną dokumentację, okres nabycia uprawnień do skorzystania z umorzenia wynikającego z art. 10a powołanej ustawy.

 

Opublikował: Robert Chaberek

Search