Uncategorised

Zmiana kuchni elektrycznej na kuchnię gazową - obowiązki

Administracja SM „Perspektywa” informuje wszystkich mieszkańców, którzy zmienili lub zamierzają zmienić kuchnie elektryczne na kuchnie gazowe zasilane gazem płynnym, że istnieje zagrożenie, jakie te gazy stwarzają.

W związku z tym  gazy płynne wymagają szczególnej obsługi:

- sprawdzenie szczelności przy zmianie butli gazowej przeprowadza użytkownik instalacji, zgodnie z instrukcją otrzymaną od rozprowadzającego butle lub przedstawiciela dostawcy gazu.

- w przypadku stosowania przewodu elastycznego do połączenia urządzenia gazowego z reduktorem ciśnienia gazu na butli, przewód taki powinien mieć oznaczoną graniczną datę użytkowania. Jeżeli termin użytkowania upłynął, przewód należy wymienić na nowy.

            Powyższe reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/02 poz. 690).

 

Opublikował: Robert Chaberek

Search