Uncategorised

OZE na Szmaragdowej 4

Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa w Łomży zrealizowała projekt pn. „Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby własne Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa w Łomży”. Inwestycja realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W ramach projektu zmodernizowano istniejący system podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku wielorodzinnego przy ulicy Szmaragdowej 4. Głównym celem projektu było zmniejszenie energochłonności energetycznej wskazanego obiektu oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz pyłów do atmosfery, poprzez efektywne wykorzystanie energii cieplnej oraz obniżenie kosztów ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Działania zaplanowane w projekcie będą miały także pozytywny wpływ  na poprawę stanu środowiska w regionie.

Do celów szczegółowych, które zrealizowane zostaną dzięki projektowi zaliczyć można przede wszystkim:

 • zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem,
 • redukcja emisji CO2 i poprawa stanu środowiska w regionie,
 • zmniejszenie energochłonności sektora mieszkaniowego,
 • racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi wydatkowanymi w ramach opłat za zużycie energii,
 • edukacja społeczności lokalnej w związku z korzyściami płynących z odnawialnych źródeł energii.

Kompleksowe działania zrealizowane w ramach inwestycji mają korzystny wpływ na 3 główne sfery: społeczno – ekonomiczną, ekologiczną oraz zdrowotną.

W sferze społeczno – ekonomicznej nastąpi:

 • wprowadzenie tanich i niewyczerpalnych  źródeł energii w miejsce trudniej dostępnych i coraz droższych paliw kopalnych,
 • zmniejszenie uzależnienia od obcych źródeł energii,
 • wprowadzenie oszczędności surowców energetycznych,
 • obniżenie kosztów związane z ogrzewaniem wody w obiektach,
 • obniżenie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • wprowadzenie promocji dobrych praktyk wśród społeczności Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa w Łomży.

W sferze ekologicznej:

 • zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza, związanych z przetwarzaniem paliw kopalnych,
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym pyłów i gazów do atmosfery,
 • poprawa jakości środowiska oraz zachowane zostaną cenne ekosystemy zlokalizowane w województwie,
 • wprowadzenie oszczędności i racjonalnego gospodarowania energią cieplną pochodzącą z nieodnawialnych źródeł energii,
 • zredukowanie efektu cieplarnianego,
 • zmniejszenie ilość odpadów.

W sferze zdrowotnej:

 • ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczonego środowiska,
 • poprawa jakości i wzrost standardu życia członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży.

Całkowita wartość projektu : 342 629,50 zł brutto

Wkład własny:  147 892,25 zł brutto

Wkład Funduszy Europejskich : 194 737,25 zł brutto.

 

Search