Uncategorised

XIII Walne Zgromadzenie Członków SM Perspektywa

Szanowni Państwo,


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży, stosownie do § 70c I. ust. 1 Statutu Spółdzielni informuje, że XIII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” odbędzie się w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży; ul. Księżnej Anny 18- wejście główne.


31 sierpnia 2020r. o godz. 12.00 z ul.: Księżnej Anny, Mazowiecka, Księcia Janusza I, Kasztelańska.
31 sierpnia 2020r. o godz. 16.00 z ul.: Rycerska, Kazańska, Porucznika Łagody, Sybiraków, Zawadzka, Szmaragdowa.


Porządek obrad XIII Walnego Zgromadzenia Członków
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego i Sekretarz.
3. Zapoznanie z regulaminem obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
- mandatowo – skrutacyjnej,
- wniosków,
6. Sprawozdanie komisji:
a) mandatowo-skrutacyjnej z ukonstytuowania się i prawomocności zebrania,
b) wniosków z ukonstytuowania się,
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z XII Walnego Zgromadzenia Członków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie protokołu z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży obejmującej okres od 01.12.2018r.
do 31.12.2019r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019 wraz
ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2019 rok.
13. Przedstawienie informacji Zarządu z przeprowadzonych kontroli w roku 2019.
14. Uchwalenie kierunków działalności SM „Perspektywa” na rok 2020 i lata następne.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu
nr 12189/2 o powierzchni użytkowej 0,0466 ha położonej w Łomży przy ul. Sybiraków.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu
nr 12064/209 o powierzchni użytkowej 0,0139 ha położonej w Łomży przy ul. Księżnej Anny.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na kwotę 2.000.000,00zł
(słownie: dwa miliony złotych).
18. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał i wniosków z XII Walnego Zgromadzenia
Członków.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.
Ponadto Zarząd informuje, że sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad XIII
Walnego Zgromadzenia będą wyłożone, w celu zapoznania się z nimi, w siedzibie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży przy ul. Kazańskiej 1 (pokój nr 16) od dnia 17.08.2020r.
w godzinach: poniedziałek -piątek 10 00-14 00.


UWAGA
W czasie obrad obowiązuje nakaz noszenia maski lub przyłbicy. Przed wejściem na salę należy zdezynfekować ręce i poddać się pomiarowi temperatury.


Zarząd SM „Perspektywa”
w Łomży

Search