Uncategorised

XIV Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży, stosownie do § 70c I. ust. 1 Statutu Spółdzielni informuje, że XIV Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” odbędzie się w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży; ul. Księżnej Anny 18 - wejście główne.

31 sierpnia 2021r. o godz. 1200 z ul.: Księżnej Anny, Mazowiecka, Księcia Janusza I, Kasztelańska.

31 sierpnia 2021r. o godz. 1600 z ul.: Rycerska, Kazańska, Porucznika Łagody, Sybiraków,   Zawadzka, Szmaragdowa.

Porządek obrad XIV Walnego Zgromadzenia Członków

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego i Sekretarz.

3. Zapoznanie z regulaminem obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji:

- mandatowo – skrutacyjnej,

- wniosków.

6. Sprawozdanie komisji:

- mandatowo-skrutacyjnej z ukonstytuowania się i prawomocności zebrania,

- wniosków z ukonstytuowania się.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z XIII Walnego Zgromadzenia Członków.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie protokołu z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży obejmującej okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020 wraz
ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2020 rok.

13. Przedstawienie informacji Zarządu z przeprowadzonych kontroli w roku 2020.

14. Uchwalenie kierunków działalności SM „Perspektywa” na rok 2021 i lata następne.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Spółdzielni na Zjazd Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu w budynku Księżnej Anny 2 o powierzchni 105,94 m2.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zmianę tytułu prawnego do lokalu w budynku Księżnej Anny 2 o powierzchni 118,10 m2.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zmianę tytułu prawnego do lokalu w budynku Księżnej Anny 2 o powierzchni 55,82 m2.

20. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał i wniosków z XIII Walnego Zgromadzenia Członków.

21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.

22. Wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad.

         Ponadto Zarząd informuje, że sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad XIV Walnego Zgromadzenia będą wyłożone, w celu zapoznania się z nimi, w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”  w Łomży  przy ul. Kazańskiej 1 (pokój nr 16) od dnia 17.08.2021r. w godzinach: poniedziałek -piątek 10 00-14 00.                                                    

UWAGA

W czasie obrad obowiązuje nakaz noszenia maseczki.

 

                                                                     Zarząd SM „Perspektywa”

                                                                                                                                     w Łomży

Search